Instruktioner för användning

Instruktioner för användning

PUMA logopedi är en hemsida för information och färdighetsträning av att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av talsvårigheter och språkstörning, röststörningar samt sväljsvårigheter. Materialet är sekretessbelagt. Särskilt medgivande har inhämtats från varje person som medverkar. Ett personuppgiftsregister finns upprättat i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Logopedstudenter får tillgång till hemsidan genom att program-/kursansvarig anmäler studentgruppen till PUMA-administratören. Administratören förmedlar individuella inloggningsuppgifter till respektive student. När studenten registreras genom inloggning ska hen godkänna följande användarvillkor:

  • Lösenordet är personligt och får inte delas med eller förmedlas vidare till annan person
  • Användning av PUMA får inte ske på offentlig plats där obehörig? person kan se sidans lösenordskyddade material
  • Att ta ”skärmdumpar” eller på annat sätt kopiera patientmaterial från PUMA är inte tillåtet

Denna försäkran upprepas vid varje lösenordsbyte som avkrävs regelbundet. Tillgången till PUMA-logopedi behålls under hela logopedutbildningen och ger studenten möjlighet att genomföra färdighetsträning i fonetisk transkription av avvikande tal, skattning av avvikande röstkvalitet med mera. För närvarande finns material inom följande logopediska områden: Tal- och språksvårigheter relaterade till LKG, Neuromotoriska talstörningar (NMT), Röststörningar, Talflytstörningar (TFS), Dysfagi samt Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation (TÄJK).

Logopeder i klinisk verksamhet och lärare/handledare får tillgång till PUMA efter individuell ansökan i enlighet med instruktioner på PUMA-hemsidan. Användning kan gälla egen fortbildning, fortbildning i verksamheten, nätverk etc. Användning kan också gälla medverkan i utbildningsmoment (teoretiskt eller praktiskt). Detta kräver fortfarande individuell ansökan. Användaren godkänner användarvillkoren ovan vid registrering genom inloggning.

Uppdatering av innehåll, expansion och information planeras och bestäms av styrgruppen för PUMA-logopedi. Streamcode Sweden AB sköter driften av sidan samt lagring och strömning av materialet. Anette Lohmander, enhetschef och professor vid enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet, är huvudansvarig för PUMA logopedi.