Välkommen till PUMA - Praktisk Utbildning med Multimedia Användning

PUMA-logopedi

Ett samarbete mellan


PUMA är gjort i samarbete mellan enheterna för logopedi vid landets lärosäten.

I första hand omfattar PUMA det som vanligtvis är svårt att ta del av utan att ha patienten närvarande, eller som annars kräver användning av flera olika media. Ambitionen är att presentera ett flexibelt och interaktivt hjälpmedel som ger en möjlighet att pröva sina kunskaper "i praktiken". Här finns bl. a. möjlighet att lyssna och relatera tal till olika funktionella svårigheter och att göra en bedömning som också kan jämföras med bedömningar av erfarna logopeder.

I PUMA-LKG kan man på ett enkelt sätt inhämta information och kunskaper inom området läpp-käk-gomspalt (LKG). Arbetet med LKG är multidisciplinärt och bygger på teamsamarbete mellan olika specialister i vården. Det angeläget att dels förstå och länka samman kunskaper från olika discipliner, dels kunna göra ett adekvat arbete inom den egna disciplinen. För logopedens del innebär det att kunna bedöma det man ser och hör, länka samman detta med annan information och göra en syntes som utmynnar i diagnos, åtgärd och information.

I PUMA-NMT kan man ta del av information om området neuromotoriska talstörningar, NMT. Material som används för bedömning av NMT presenteras. Materialet omfattar också patientfall för att ge exempel på olika former av NMT. Övningar tillhandahålls för att ge tillfälle att pröva delar av bedömningsmaterial samt att öva olika metoder för talanalys.

I PUMA-RöSt kan du ta del av information kring utredning av patienter med röststörningar, bedömningsmaterial och patientfall. På egen hand kan du öva dig på att göra audio-perceptuell analys av olika typer av röststörningar.

I PUMA-Dysfagi kan du ta del av information kring utredning av patienter med sväljsvårigheter/dysfagi, bedömningsmaterial och patientfall. 

Du behöver logga in för att ta del av materialet på PUMA.